• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

รวมแบบฟอร์ม สำหรับ Download


* แบบฟอร์ม ใช้สำหรับ
Download Birth Certificate คำร้องขอจดทะเบียนเกิดไทย + คำร้องนิติกรณ์
Download Letter of Power of Attorney แบบคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม
Download Military Service Postponement แบบแจ้งความประสงค์เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
Download แก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร
Download Death Certificate มรณบัตรไทย
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics