งานเปิดตัวหนังสือ Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World


วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ และนางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว กงสุล ได้ไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World ” ซึ่งเขียนโดย Professor Gayle C. Ayery และ Professor Harald Bergsteiner ณ มหาวิทยาลัย Macquarie โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ซึ่งเป็นนักวิชาการเกือบทั้งหมดที่มีแนวคิดด้านการบริหารและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


ในโอกาสดังกล่าว ผู้เขียนได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวดิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวไทย ซึ่งหากประเทศที่ประสงค์จะใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนก็สามารถนำแนวพระราชดำริไปขยายผลต่อได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นคุณค่าและความสำคัญของนักวิชาการที่มีแนวคิดที่จะเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต จึงร่วมสนับสนุนในการแจกหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ไปร่วมงานด้วย


ในโอกาสนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนาได้ไปร่วมงานดังกล่าวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือด้วย อีกทั้งได้บรรยายที่มหาวิทยาลัย Macquarie เกี่ยวกับแนวปรัชญาการเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแสดงให้นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจได้เห็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยในระดับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics