การขอหนังสือมอบอำนาจ


การขอรับรองลายมือชื่อของคนไทยในเอกสารไทย

  การมอบอำนาจเพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น การโอนที่ดิน การทำหนังสือยินยอมการติดต่อธนาคาร
 1. หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน

 2. การทำนิติกรณ์มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการAuthentication/Legalisation


General Information

The Royal Thai Consulate General in Sydney is authorized to legalise documents which have been authenticated by Department of Foreign Affairs and Trade in Sydney.

Submission

 • Applying in person:
  between 9.30 a.m. thru 12.30 p.m. Only Monday to Friday (except public holidays)
 • Applying by mail: Mailing address
  The Royal Thai Consulate General Sydney
  Level 8, 131 Macquarie St., Sydney NSW 2000

Documents Required

 1. Original authenticated documents
 2. Copy of every page of the original authenticated documents
 3. A copy of passport or Identification card or driver’s license of the owner of documents

Processing Fee

 • Legalisation processing fee is $25 per document
 • The fees are payable in:
  • Cash
  • Money order made payable to “The Royal Thai Consulate Sydney”

Processing Time

Legalisation processes within 3 business days from the time of receipt (not including mailing time)

The Royal Thai Consulate General assumes no responsibility for any lost or damage by mail.

Pick Up Methods

Applicant may pick up the documents by these following methods:

 • Pick up in person
  between 09.30 a.m. - 12.30 p.m. Monday thru Friday (except public holidays)
 • Mail service
  Applicant must include self-address return express envelop by these following mail service


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics