การจดทะเบียนการตาย (ขอมรณบัตร)


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งตาย

 • กรอกคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย คลิ๊กที่นี่
 • หลักฐานประจำตัวของผู้ตาย: หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ใบมรณบัตรของทางการออสเตรเลีย
 • หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง
 • ค่าธรรมเนียม: ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ
 • (หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง ให้แนบซองจดหมาย (Express post envelope)จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง เพื่อดำเนินการส่งกลับ)


Application for a Death Certificate


Documents required for an application are as follows:

 • A Thai passport of the deceased
 • A Death Certificate issued by an Australian Authority
 • A copy of the passport of the person reporting the death

Fee: Free of charge
Processing time: 7 working days

A Death Certificate must be collected within 30 days after an application had been lodged.

If a Death Certificate cannot be collected in person, please provide an Express Post Envelop with an address to be returned by post.{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics