การจดทะเบียนหย่า


การจดทะเบียนหย่าสามารถกระทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. คู่ที่จะจดทะเบียนหย่าจะต้องนำหลักฐานมาด้วย ดังนี้
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบทะเบียนสมรสตัวจริงของทั้งสองฝ่าย

 2. คู่ที่จะจดทะเบียนหย่าต้องมาจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกันด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

 3. คู่ที่จะจดทะเบียนหย่าจะต้องนำพยาน 2 คน สำเนาพร้อมหนังสือเดินทางหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานมาในวันยื่นคำร้องด้วย

 4. การจดทะเบียนหย่าไม่เสียค่าธรรมเนียมและใช้เวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ

 5. กรณีหญิงที่จดทะเบียนหย่าแล้วจะต้องกลับไปใช้นามสกุลเดิม โดยต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนที่ประเทศไทยเท่านั้น

 {{ 'BUTTON_GOTOBOOKINGPAGE' | translate }}Application for a Divorce Certificate


 1. Documents required by the couple for an application are as follows:
  • A copy of the passport
  • A copy of Thai National ID Card
  • A copy of Thai House Registration
  • An original Marriage Certificate held by each party

 2. Two witnesses must be present during the lodgment of the application with their Thai National ID Card or Passport together with a copy

Both parties must be present and voluntarily apply for a divorce certificate

Fee: Free of charge
Processing time: 7 working days

 {{ 'BUTTON_GOTOBOOKINGPAGE' | translate }}{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics