• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

การทำหนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิกส์ (E-Passport)


 1. การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเท่านั้น
 2. การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (เงินสดเท่านั้น) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งกลับไปผลิตเล่มที่ประเทศไทย
 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิน (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่

 • สูติบัตรไทย และสำเนา (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และกรณีที่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีที่บิดามารดาเป็นคนไทย)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างชาติ)

บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง

ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เขต,อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ เท่านั้น

**เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ จากเจ้าหน้าที่ เขต,อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ เท่านั้น

กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว พร้อมกับ หนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา

กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตมาลงนามให้ความยินยอม พร้อมกับใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง

กรณีอื่นๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง

 • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
 • กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นคนต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีก ฝ่ายหนึ่งมาให้คำยินยอมได้
 • กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาโดยตลอดและสามารถติดต่อมารดาได้

สำหรับพระภิกษุสงฆ์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด
 • หนังสือสุทธิ
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์
 • เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบเปรียบธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)

กรณี สามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

การรับเล่ม

 • ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน
 • หากประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซอง (Registered Post prepaid envelope: 500g 20 mm) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
ดาว์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอทำหนังสือเดินทางApplication for an E-Passport


 1. To apply for an E-Passport, an applicant is required to appear in person.
 2. There is a 55 Australian dollar fee (cash only) for an E-Passport application.
 3. Documents required for an application are as follows:
 • A copy of Thai National ID Card;
 • A copy of the profile page on the current passport;
 • A copy of name or surname change (if applicable);
 • A copy of Marriage or Divorce Certificate (if applicable)

The processing time is 3-4 weeks.

In the case of a lost or stolen passport, a police report and a copy needs to be produced Documents required for minors (under 20 years of age) applying for an E-Passport:

 • A copy of Thai Birth Certificate or National ID Card;
 • A copy of Thai House Registration of minor and parents;
 • A copy of parent’s Thai National ID Card;
 • A copy of parent’s Marriage Certificate;
 • A copy of parent’s Passport (for non-Thai parent)

**Both parents of a minor are required to be present to sign the consent form.

In the case that the parent (s) is (are) in Thailand, a letter of consent may be signed at the Department of Consular Affairs or at the District Offices.

In the case that the parents of the minor are divorced, only the parent with custody rights is required to sign the consent form.

**Please bring your own Registered Post prepaid envelope: B4 Size if you wish us to send-back the passport.

Download E-Passport Application Form
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics