การรับรองเอกสารต่างชาติ


เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงที่ประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียก่อน จึงจะถือว่ามีผลทางกฎหมายรองรับในประเทศไทย

 1. นำเอกสารที่ต้องการรับรอง ไปที่ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Authentication/Legalisation Section เพื่อติดต่อรับรองเอกสาร (Authentication)

  ที่อยู่ของ NSW Department of Foreign Affairs and Trades:
  Level 7, 26 Lee Street (near Central Station), Sydney NSW 2000
  Office hours: Mon-Fri. 9:00 - 13:00 Tel: 02-92076904

 2. นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านการ Authentication จากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว มายังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) พร้อมสำเนา 1 ชุด และหลักฐานแสดงตนได้แก่ บัตรประจำตัวประชน ใบขับขี่ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
 3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของสกญ.ฉบับละ 25 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 1 ตราประทับ และใช้เวลาในการดำเนินการ 2 วันทำการ

*กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT) มีบริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อ DFAT เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics