การขอหนังสือรับรองความประพฤติ


การออกหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

ในบางกรณี เช่น การยื่นขอวีซ่าถาวรที่ประเทศออสเตรเลีย ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย จะมีการขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police clearance) จากประเทศไทย จึงมีผู้สอบถามเข้ามาที่สถานกงสุลฯกันเป็นจำนวนมากว่า การยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ไทย จะต้องทำอย่างไร

ซึ่งกรณีผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่พำนักอยู่ในต่างประเทศนั้นสามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้ โดยสามารถทำได้โดย

  1.การเตรียมเอกสาร
  • แบบฟอร์มการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ โหลดแบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ โดยให้พิมพ์จำนวน 2 ชุด โหลดแบบฟอร์ม
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณี บัตรประชาชนหมดอายุ ให้นำเอกสารบันทึกสอบปากคำ ณ กงสุลไทย มาประกอบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  • ใบสำคัญการสมรส/หย่า (กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า)
  • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.8ม 9ม 43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
  • รูปถ่าย2 รูป (ขนาด1 หรือ 2 นิ้วก็ได้)
  • แนบซองเปล่า 1 ซอง (ซอง A4 ธรรมดา ไม่ต้องเป็นซองของไปรษณีย์) พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตนเองในออสเตรเลีย พร้อมแนบ International Postage Voucher 7 ใบ โดยขอซื้อได้ที่ไปรษณีย์ของออสเตรเลีย เพื่อเป็นค่าจัดส่งกลับ

  • * สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ต้องให้JP เซ็น

   

  2.ซื้อซองสำหรับส่งต่างประเทศที่ไปรษณีย์ของออสเตรเลีย 1 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเอกสารสำหรับส่งไปที่ประเทศไทยถึงศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ตามที่อยู่ด้านล่าง

   The Police Clearance service Center
   Building 24, Royal Thai Police Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

   

  3.โอนเงินจำนวน 100 บาทไทย เป็นค่าดำเนินการ เข้าที่บัญชี Police Clearance Service Center ธนาคาร UOB สาขา สยามสแควร์ เลขที่บัญชี 772-163-299-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

   

  4. เนื่องจากทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ไม่มีบริการพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนั้นขอให้ท่านนำเอกสารทุกอย่างที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปที่ สถานีตำรวจใกล้บ้าน (Local Police Station) เพื่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือ (จำนวน 2 ชุด) ซึ่งบางสถานี ตำรวจจะไม่คืนเอกสารให้ผู้ยื่นโดยตำรวจจะส่งให้ผู้ยื่นเอง ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องควรเตรียมเอกสารทุกอย่างไปให้พร้อม รวมถึงซองสำหรับส่งต่างประเทศที่จ่าหน้าซองเรียบร้อย ก่อนที่จะไปสถานีตำรวจ

  *โดยทั่วไปทางศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะออกหนังสือรับรองให้ภายใน 30 วันทำการในกรณีไม่มีประวัติกระทำความผิด แต่หากผู้ร้องเคยมีประวัติทำความผิด หนังสือรับรองอาจจะใช้เวลามากกว่านั้น

  *กรณีชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยที่ประเทศไทย และต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติก็สามารถทำได้โดย เตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า ที่แสดงตนว่าเคยพำนักอยู่ประเทศไทยแนบมาด้วย (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง) ส่วนขั้นตอนอื่นก็ทำเช่นเดียวกันกับกรณีแรก

  ขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ PSCENTERหรือโทรศัพท์สอบถามได้โดยตรงที่ประเทศไทยหมายเลข +662 205 2168-9{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics