การขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร


หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้:

 1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด. 35 (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัว ปชช./หนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้
  • กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันศึกษา ประเทศอะไร
  • วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษาประกอบด้วย)
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้ัอมลงชื่อของผู้แปล
 4. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
  • ในการขอหนังสือรับรอง ให้นักศึกษานำสำเนาเอกสารในข้อ 1,2 และ 3 มายื่นประกอบด้วย
  • ให้เขียนคำร้องและแบบฟอร์มของสถานกงสุลใหญ่ฯ (โหลดแบบฟอร์ม)


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics