การขอรับรองคำแปล


การรับรองคำแปลเอกสารต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. การเตรียมเอกสาร
  • แปลเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน
  • ถ่ายสำเนาต้นฉบับแนบกับเอกสารที่แปลแล้ว
  • เอกสารที่แปลจะต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ

 2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
  • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล
  • เอกสารที่แปลแล้วถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการข้างต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน

 3. การขอหนังสือรับรองมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
และใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการ


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics