การจดทะเบียนสมรส


การจดทะเบียนสมรสสามารถกระทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. คู่ที่จะจดทะเบียนสมรสจะต้องนำหลักฐานมาด้วย ดังนี้
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบทะเบียนหย่าตัวจริง หากเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
  • ใบรับรองความเป็นโสด ซึ่งยื่นขอได้ที่เขตหรืออำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ ในกรณีที่คู่สมรสเป็นคนต่างชาติ ขอให้นำหลักฐานหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยหลักฐานแสดงสถานะความเป็นโสด (Single Status Certificate)ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมาด้วย
 2. คู่ที่จะจดทะเบียนสมรสจะต้องนำพยาน 2 คน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานมาในวันยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วย
 3. การจดทะเบียนสมรสไม่เสียค่าธรรมเนียม และใช้เวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ
 4. กรณีหญิงที่สมรสและต้องการเปลี่ยนนามสกุลตามสามี สามารถไปดำเนินการจดทะเบียน ฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนที่ประเทศไทยเท่านั้น
 {{ 'BUTTON_GOTOBOOKINGPAGE' | translate }}


Application for a Marriage Certificate


 1. Documents required by the couple for an application are as follows:
  • A copy of the passport
  • A copy of Thai National ID Card
  • A copy of Thai House Registration
  • An original divorce certificate (if applicable)
  • A Single Status Certificate which may be obtained from the District Offices.

 2. Two witnesses must be present during the lodgment of the application with Thai National ID Card or Passport together with a copy.

In the case that the bride or groom is a non-Thai, a copy of a passport and a translated Single Status Certificate must be submitted.


Fee: Free of charge
Processing time: 7 working days


 {{ 'BUTTON_GOTOBOOKINGPAGE' | translate }}


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics