พบกงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์


นายณัฐพล ขันธหิรัญ

นายณัฐพล ขันธหิรัญ เดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นกงสุลใหญ่ (อาชีพ) คนที่ 10 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ก่อนมารับตำแหน่งที่นครซิดนีย์ นายณัฐพลฯ รับผิดชอบงานด้านบริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล

นายณัฐพลฯ จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น

นายณัฐพลฯ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2530 เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงฯ ที่กรมองค์การระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2530-2533 พ.ศ. 2533-2535 และ พ.ศ. 2540-2541) และกรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2539-2541 และ พ.ศ. 2550-2552) สำหรับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (พ.ศ. 2535-2539) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (พ.ศ. 2542-2543) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (พ.ศ. 2544-2546) และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ. 2552-2556)

ประวัติการศึกษา

1. รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. Master of Policy Science, Saitama University ประเทศญี่ปุ่น

3. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2555

4. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยนักบริหาร สํานักงาน ก.พ. พ.ศ. 2555

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530 นายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองการเมือง กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2531-2533 ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองการเมือง กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2535 เลขานุการตรี (เจ้าหน้าท่ี่การทูต 4) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2542 เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

พ.ศ. 2544 เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สํานักงานปลัดกระทรวง

พ.ศ. 2550 ผู้อํานวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2552 รองกงสลุใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

พ.ศ. 2556 ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน

ธ.ค. 2556 ผู้อํานวยการสํานักบริหารบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง

ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics