{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

การยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance )ที่ประเทศไทย
สวัสดีครับ หลายๆ ท่านคงอาจสงสัยในบางกรณี เช่น การยื่นขอวีซ่าถาวรที่ประเทศออสเตรเลีย ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียจะมีการขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police clearance) จากประเทศไทย จึงมีผู้สอบถามเข้ามาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กันเป็นจำนวนมากว่า การยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ไทย จะต้องทำอย่างไร จริงๆ แล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้รับดำเนินการในเรื่องนี้ แต่จะขอรวบรวมข้อมูลชี้แจงซึ่งกรณีผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่พำนักอยู่ในต่างประเทศนั้น สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics