การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย)


เอกสารสำหรับการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิด

กรณีมายื่นด้วยตนเอง

 1. คำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่ กรุณากรอกชื่อสกุลของบุตรภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏตามสูติบัตรของท้องถิ่น และชื่อภาษาไทยที่ออกเสียงตามชื่อภาษาอังกฤษ (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย ต้องตรงกับชื่อภาษาอังกฤษในใบเกิดออสเตรเลีย) โดยขอให้สะกดอิงตามหลักการของราชบัณฑิตยสถานให้มากที่สุด (หากไม่แน่ใจให้โทรสอบถาม)
 2. สูติบัตร ตัวจริง พร้อม สำเนา ที่ออกโดย New South Wales Registry of Births, Deaths and Marriages ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นเอกสารจริง (Authentication) จาก Department of  Foreign Affairs and Trades (DFAT)  พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 3. รูปถ่ายปัจจุบันของบุตรที่แจ้งเกิด ๑ ใบ (ขนาด ๒.๕x๒.๕ นิ้ว) โดยเขียนชื่อ-นามสกุลของบุตรไว้ด้านหลังรูป (สามารถถ่ายรูปได้ที่ทำการไปรษณีย์ Australia Post ทั่วไป)
 4. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด (ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนไทย) กรณีต่างชาติให้ใช้ใบขับขี่ได้
 6. ทะเบียนสมรสของบิดามารดาตัวจริง พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด

กรณียื่นทางไปรษณีย์

 1. คำร้องนิติกรณ์ และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่ กรุณากรอกชื่อสกุลของบุตรภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏตามสูติบัตรของท้องถิ่น และชื่อภาษาไทยที่ออกเสียงตามชื่อภาษาอังกฤษ (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย ต้องตรงกับชื่อภาษาอังกฤษในใบเกิดออสเตรเลีย) โดยขอให้สะกดอิงตามหลักการของราชบัณฑิตยสถานให้มากที่สุด (หากไม่แน่ใจให้โทรสอบถาม)
 2. สำเนา สูติบัตรที่ออกโดย New South Wales Registry of Births, Deaths and Marriages ซึ่งได้ผ่านการผ่าน การรับรองว่าเป็นเอกสารจริง (Authentication) จาก Department of  Foreign Affairs and Trades (DFAT) 
 3. รูปถ่ายของบุตรที่แจ้งเกิด ๑ ใบ (ขนาด ๒.๕x๒.๕ นิ้ว) โดยเขียนชื่อและนามสกุลของบุตรไว้ด้านหลังรูป ) (สามารถถ่ายรูปได้ที่ทำการไปรษณีย์ Australia Post ทั่วไป)
 4. สำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดา
 5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 6. สำเนา ทะเบียนสมรสของบิดามารดา

* เอกสารสำเนาทุกชิ้นต้องให้ JP รับรองก่อน (เฉพาะกรณีส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น)

** หากต้องการให้สกญ.ส่งใบเกิดคืนให้หลังดำเนินการเสร็จสิ้น กรุณาแนบซองจดหมาย Express Post Envelop พร้อมจ่าหน้าซองมาด้วย

สามารถดูรายละเอียด DFAT ได้ที่ link นี้

DFAT Location Address Telephone Opening Hours
NSW 26 Lee Street (near Central Station) Sydney NSW 2000 Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 8.30am - 1.30pm
QLD Level 17/150 Charlotte Street Brisbane QLD 4000
Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 8.30am - 1.30pm
VIC Level 14, 55 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 9.00am - 1.00pm
NT 5th Floor, Northern Territory House 22 Mitchell Street Darwin, NT 0800 Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 8.30am - 1.00pm
WA Level 17, Exchange Plaza Sherwod Court Perth WA 6001 Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 8.30am - 1.00pm
SA 5th Floor Allianz House 55 Currie Street Adelaide SA 5000
Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 8.30am - 1.00pm
TAS Level 1, 111 Macquarie Street Hobart TAS 7000
Tel:1300 935 260 Email:authentications@dfat.gov.au Mon-Fri 9.00am - 12.30pm


{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics