สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

ประวัติความเป็นมาสถานกงสุลใหญ่

ไม่ปรากฏปี Mr Radford ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
ปี ๒๔๙๙ Mr Edward Guy Davis ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ และต่อมาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ในปี ๒๕๐๕ (ที่ตั้ง Union House, ๒๔๗ George Street, Sydney)
ปี ๒๕๑๕ Mr Ian George Hudson ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
ปี ๒๕๑๙ ย้ายที่ทำการไปยังชั้น ๑๒ Royal Exchange Building, ๕๖ Pitt Street, Sydney ศูนย์พาณิชยกรรม สำนักงานการท่องเที่ยวฯ และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่ในชั้นเดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๒๗ นายพงษ์ศักดิ์ ดิษยทัต ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ (ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา) โดยมีนายวิฑูรย์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชยกรรม รักษาการกงสุลใหญ่
ปี ๒๕๒๙ นายสุวิทย์ สิมะสกุล ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์คนแรก ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ตึกการบินไทย ๗๗ Pitt Street, Sydney
ปี ๒๕๓๓ นายสำเริง ลักษณะสุตร ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๓๗ จัดซื้อบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในย่าน Mosman, Sydney ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๓๙ จัดซื้อที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปัจจุบัน
ปี ๒๕๔๐ ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ทำการปัจจุบัน ชั้น ๘ เลขที่ ๑๓๑ Macquarie Street, Sydney NSW ๒๐๐๐
ปี ๒๕๔๓ นายกิตติ วะสีนนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๔๖ นายสุรพันธ์ บุณยมานพ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๕๐ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๕๔ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๕๗ นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๕๘ นายณัฐพล ขันธหิรัญ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ
ปี ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ