สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

รายชื่อหน่วยงานไทย ณ นครซิดนีย์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์
กงสุลใหญ่
นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช
รองกงสุลใหญ่
นางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว
กงสุล
นายประสาท สอนแดง
กงสุล
นางพัชรา เพ็ญสว่าง
กงสุล
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์
นางสลิลา เทพเกษตรกุล
ผู้อำนวยการ
นางสาววิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์
นางสาววรวรรณ นรสุชา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์
นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์
ผู้อำนวยการ
นางนันทาศิริ พากเพียรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
นายเสริญ ชูพิกุลชัย
ผู้จัดการทั่วไป ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย