สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

นัดหมาย

เอกสารที่จำเป็น

กรุณาพยายามที่จะมีเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

จดทะเบียนสมรส
 1. หนังสือรับรองความเป็นโสดของคู่สมรส ที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน (ยื่นขอได้ที่เขต/อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) และสำเนา ๑ ใบ  โดยหากเป็นชาวออสเตรเลียสามารถยื่นขอได้ที่ Registry of Births Deaths and Marriages และหากเป็นชาติอื่นโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของตน
 2. ใบสำคัญการหย่าฉบับจริง (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด 
 4. หนังสือเดินทาง ที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ๑ ชุด
 6. สำเนา หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ของพยาน ๒ ท่าน 

* สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ให้นำหนังสือเดินทาง และ ใบขับขี่ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด

** สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องส่งอีเมล์มาที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ๓ วัน 

*** พยาน ๒ ท่าน ต้องมาแสดงตน และลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง

จดทะเบียนหย่า
 1. ทะเบียนสมรสฉบับจริง ของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด 
 3. หนังสือเดินทาง ที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด 
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ๑ ชุด
 5. สำเนา หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ของพยาน ๒ ท่าน

* สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ให้นำหนังสือเดินทาง และ ใบขับขี่ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด

** สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องส่งอีเมล์มาที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ๓ วัน

*** พยาน ๒ ท่าน ต้องมาแสดงตน และลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง

เริ่มต้นสัปดาห์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.

วันจันทร์
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันอังคาร
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันพุธ
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันพฤหัสบดี
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00

วันศุกร์
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09:30
10:30
11:30
14:00
15:00
16:00