สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

นัดหมาย

เอกสารที่จำเป็น

กรุณาพยายามที่จะมีเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

จดทะเบียนสมรส
 1. หนังสือรับรองความเป็นโสดของคู่สมรสฉบับจริง ที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน (ยื่นขอได้ที่เขต/อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) โดยหากเป็นชาวออสเตรเลียสามารถยื่นขอได้ที่ Registry of Births Deaths and Marriages (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และหากเป็นชาติอื่นโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของตน หากเป็นภาษาอื่นซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
 2. ใบสำคัญการหย่าฉบับจริง (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด
 4. หนังสือเดินทาง ที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ๑ ชุด
 6. สำเนา หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ของพยาน ๒ ท่าน
 7. หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิมหรือมีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้

* สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ให้นำหนังสือเดินทาง และ ใบขับขี่ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด

** สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องส่งอีเมล์มาที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ๓ วัน

*** พยาน ๒ ท่าน ต้องมาแสดงตน และลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง

จดทะเบียนหย่า
 1. ทะเบียนสมรสฉบับจริง ของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด
 3. หนังสือเดินทาง ที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส ฉบับจริงพร้อม สำเนา ๑ ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส ๑ ชุด
 5. สำเนา หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ของพยาน ๒ ท่าน

* สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ให้นำหนังสือเดินทาง และ ใบขับขี่ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุด

** สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องส่งอีเมล์มาที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ๓ วัน

*** พยาน ๒ ท่าน ต้องมาแสดงตน และลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง

เริ่มต้นสัปดาห์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ต้องการทำการนัดหมาย คุณต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.

วันจันทร์
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00

วันอังคาร
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00

วันพุธ
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00

วันพฤหัสบดี
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00

วันศุกร์
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณไม่สามารถจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

09.30
15.00