สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

ค่าธรรมเนียม

ประเภทการบริการ ค่าธรรมเนียม (AUD)*
หนังสือเดินทงและเอกสารเดินทาง
๑.๑ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเดินทางราซการ ๕๕
๑.๒ หนังสือเดินทางซั่วดราว ๑๐
๑.๓ หนังสือสำดญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) ไม่มีค่าธรรมเนียม
๑.๔ บันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement)
บัตาประจำตัวประซาซน
๒.๑ การออกบัตรกรณีบัตาหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรซำรุด
๒.๒ การซอคัดเละรับรองสำเนาซ้อมูลเกี่ยวกับบัตร
๒.๓ การออกใบแทนใบรับ
การรับรองเอกสารและนิติกรณ์ ๒๕
การตรวจลงตรา
๔.๑ ประเภทเดินทางผ่าน (Transit)
– เฃา-ออกได้คาั้งเดียว อายุใซ้งาน ๓ เดือน (single entry) ๔๕
– เฃ้า-ออกได้หลายครั้ง อายุใซ้งาน ๓ เดือน (double entries) ๙๐
๔.๒ ประเภทท่องเที่ยว (Tourist)
– เฃา-ออกได้คาั้งเดียว อายุใซ้งาน ๓ เดือน (single entry) ๕๕
– เฃ้า-ออกได้หลายครั้ง อายุใซ้งาน ๖ เดือน (multiple entries) ๒๗๕
๔.๓ ประเภทคนอยู่ซั่วคราว (Non-Immigrant)
– เฃา-ออกได้คาั้งเดียว อายุใซ้งาน ๓ เดือน (single entry) ๑๑๐
– เฃ้า-ออกได้หลายครั้ง อายุใซ้งาน ๑๒ เดือน (multiple entries) ๒๗๕
๔.๔ ประเภททูต ราซการ อัธยาศัยไมตรี (Diplomatic/Official/Courtesy) ไม่มีค่าธรรมเนียม

* ดอลลาร์ออสเตรเลีย ตา่เล่ม/ฉบับ/ราชการ