สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 ภาษาไทย

ประกาศสำคัญ

การเรียกเก็บเงินค่าพื้นที่หรือค่าใช้จ่ายในการออกร้านในงาน Thailand Grand Festival 2018

ตามที่ได้มีผู้สอบถามไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าพื้นที่หรือค่าใช้จ่ายในการออกร้านในงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Grand Festival ๒๐๑๘) สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนว่า ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าพื้นที่ ค่าธรรมเนียม หรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว และไม่มีการว่าจ้างหรือมอบหมายผู้ใดให้ดำเนินการแทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเรื่องดังกล่าว

หากท่านได้รับการติดต่อขอการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสิ่งของหรือเงินทอง การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการแอบอ้างและไม่ได้รับการอนุญาตจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่อย่างใดจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

นายณัฐพล ขันธหิรัญ
สถานกงสุลไหญ่ ณ นครซิดนิย์
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561