สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ภาษาไทย

การให้บริการกงสุลสัญจร Cabramatta

Cabramatta Community Centre

Corner Railway Parade and McBurney Road
Cabramatta NSW 2166

วันเสาร์, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ICS

 • หน้งสือเดินทาง
 • บ้ตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนราษฎร์
  • แจ้งเกิด (สูติบัตร)
 • ทะเบียนครอบครัว
  • น้ดหมายจดทะเบียนสมรส
  • น้ดหมายจดทะเบียนหย่า
 • รับรองเอกสาร หนงสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ
 • ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 • การช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอี่น ๆ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF

หลักฐานประกอบ

หนังสือเดินทาง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)หรือสำเนา๑ชุด
 2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) หรือสำเนา ๑ ชุด
 3. ค่าธรรมเนียม AUD ๕๕
 4. หากประสงค์ให้ส่งหนงัสือเดินทางกลบั ทางไปรษณีย์ โปรดนาซอง Registered Post ขนาด ๕๐๐g./๒๒mm. ราคา AUD ๖.๗๐ มาดวย เพี่อใชส้ งหนงั สือเดินทางกลบั
  * สำหรับผู้ที่อายุต่ำกวา่ ๒๐ ปี โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมที่

บัตรประจำตัวประชาชน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. หนังสือเดินทาง (กรณีบัตรฯหาย)
 3. หากบัตรประจำตวประชาชนสูญหาย, ชำรุด, ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือที่อยู่ (หลังจากดำเนินการที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว) เสียค่าธรรมเนียม AUD ๕

ทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด)

 1. สูติบตรออสเตรเลีย (ฉบบั จริง) พร้อมสาเนาที่ผา่ นการ รับรองวา่ เป็ นเอกสารจริง (authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (DFAT)
 2. รปถายปจจบนั ของบุตรท่ีแจง้ เกิด ๑ ใบ (ขนาด ๒.๕x๒.๕ นิ้ว)
 3. หน้งสือเดินทางของบิดาและมารดา (ฉบบั จริง) พร้อมสาเนา ๑ ชุด
 4. บตรประจาตวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบบจริง) พร้อมสาเนา ๑ ชุด
  กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็ นชาวออสเตรเลีย สามารถใช้ ใบอนุญาตขบรถแทนได้
 5. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา (ฉบบจริง) พร้อมสาเนา ๑ ชุด (ทะเบียนสมรสไทย หรือ ออสเตรเลีย ก็ได)
Loading map...