สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งเรื่องวันหยุดราชการ

วันพุธ, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ประเทศไทย)

เวลาทำการและวันหยุดทำการ

การทำสูติบัตรไทยให้เด็กที่เกิดในออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ ๑

นำสูติบัตรหรือใบเกิดออสเตรเลีย ไปรับรองเอกสาร (authentication) ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), สามารถดูรายละเอียดที่ http://smartraveller.gov.au/services/legalising-documents/australia.html

ขั้นต​อนที่ ๒

เตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

- กรอกชื่อและสกุลของบุตรภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในสูติบัตรท้องถิ่น

- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย จะต้องถอดเสียงให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษให้มาก ที่สุด (ตามหลักการของราชบัณฑิตยสถาน)

- หาก บิดา หรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ ให้ถอดเป็นชื่อเป็นอักษรไทยด้วย

ขั้นตอนที่ ๓

บิดาหรือมารดายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือสามารถยื่นคำร้องได้ทางไปรษณีย์ หากยื่นทางไปรษณีย์ ท่านไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริง แต่จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ทั้งนี้สำเนาเอกสารออสเตรเลียทุกฉบับจะต้องให้ JP (Justice of the Peace) รับรอง และหากต้องการให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งสูติบัตรกลับคืนให้ทางไปรษณีย์ โปรดส่งซอง Registered Post ขนาด ๕๐๐g พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเองมาด้วย

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ วันทำการ ไม่นับวันที่ได้รับคำขอ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)