สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

บัตรประชาชนไทย

ข้อมูลทั่วไป

การยื่นคำร้อง

เวลาให้บริการฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วงเช้า ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนที่อยู่
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีบัตรฯ หาย
  • หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มปัจจุบัน (หากไม่มีหนังสือเดินทางไทยกรุณานำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาใบสูติบัตรที่มีตัวเลขประจำตัว ๑๓ หลักระบุอยู่ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวของออสเตรเลียที่มีรูปถ่ายปัจจุบันที่มีชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่บัตรประจำตัวของออสเตรเลียระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน)
กรณีบัตรฯ รุ่นเก่าขาว-ดำ (เปลี่ยนบัตร หรือสูญหาย)
  • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวของออสเตรเลียที่มีรูปถ่ายปัจจุบันที่มีชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่บัตรประจำตัวของออสเตรเลียระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล