สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

หนังสือเดินทางไทย

การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

การยื่นคำร้อง

เวลาให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ – วันศุกร์
ช่วงเช้า 09.30-12.30 น.
ช่วงบ่าย 14.00-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

กรณีบุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

* สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งผู้ปกครองควรนำผู้เยาว์ไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

** บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้

***ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง

กรณีพระภิกษุสงฆ์

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทาง เล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered envelope recommended) (ขนาด B4 - 500 กรัม/ 20 มม.) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง