สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

English  ภาษาไทย

หนังสือเดินทางไทย

การขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

การยื่นคำร้อง

เวลาให้บริการของฝ่ายหนังสือเดินทาง

วันจันทร์ – วันศุกร์
ช่วงเช้า ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ช่วงบ่าย ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (โปรดคลิก เพื่อตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

กรณีบุคคลทั่วไป (อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม ฉบับจริง หรือ สำเนา
กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี)
 • สูติบัตรของผู้เยาว์ ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ ๑ ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีที่บิดาและมารดาเป็นคนไทย) ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง หรือ สำเนา

* สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะอนุโลมให้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกได้โดยไม่ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งผู้ปกครองควรนำผู้เยาว์ไปเพิ่มชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านและขอรับเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่เขต/อำเภอที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่สองเมื่อเล่มแรกหมดอายุหรือสูญหาย

** บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้

*** ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์มีหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง

 • สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
 • กรณีบิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย
 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต/อำเภอ/หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น กรณีบิดาและมารดาอยู่ในต่างประเทศ
 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์ไปดำเนินการ ขอมีหนังสือเดินทางด้วยตนเองได้
 • ให้บิดาและมารดาจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นพาผู้เยาว์ไปดำเนินการขอมีหนังสือเดินทางได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ของตนเองมาด้วย กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา
 • มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.๑๔) ที่ออกโดยอำเภอ/เขต/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดง กรณีบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) เสียชีวิต
 • ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาแสดง กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของทั้งบิดาและมารดา
 • บิดาและมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ต้องมาลงนามให้ความยินยอม กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)
 • บิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตร สามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำ ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดง
กรณีพระภิกษุสงฆ์
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสือสุทธิ ฉบับจริง หรือ สำเนา
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) ฉบับจริง หรือ สำเนา หรือ กรณีที่บวชในออสเตรเลียสามารถใช้หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดแทนได้
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณศักดิ์ (หากมี)

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางได้ ๓ วิธี ดังนี้

 1. รับด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 2. ให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน โดยลงนามมอบฉันทะในใบรับเล่ม และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเดินทาง เล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 3. ให้จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปให้ทางไปรษณีย์ โดยจัดหาซองไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered envelope recommended) (ขนาด B๔ - ๕๐๐ กรัม/ ๒๐ มม.) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ดำเนินการขอมีหนังสือเดินทาง

ดำถามที่พบบ่อย สำรับการทำหนังสือเดินทาง